Revízny technik a revízie

Vykonávame revízie elektrických zariadení do 1000V vrátane bleskozvodov pre objekty v zmysle platných vyhlášok a predpisov v Slovenskej republike.

  • STN 33 1600 Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania
  • STN 33 1610 Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania
  • STN EN 60204-1 Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov
  • STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia.Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
  • STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá
  • STN 33 2000-7-701 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-701: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Priestory s vaňou alebo sprchou

Revízie vyhotovujeme na území celej Slovenskej republiky, prevažne však v Trenčíne a jeho okolí, Ilave, Novom meste nad Váhom. Po vyhotovení revíznej správy vieme zrealizovať aj odstránenie prípadne nájdených závad.

Pre vyhotovenie ponuky na uskutočnenie odbornej obhliadky elektroinštalácie prípadne bleskozvodu a vyhotovenie revíznej správy nás prosím kontaktujte.